AERODYNAMIC

Aerodynamic

Copper Brown

Třicátá léta 20. století byla dobou značného industriálního rozmachu. Jedním z oborů, který zažíval obrovský růst, byl automobilový průmysl. Auta na amerických a evropských cestách a silnicích již tehdy nebyla nic nového, ale teprve na začátku 30. let přišla doba, kdy si konstruktéři automobilů uvědomili, že zůstali pozadu za moderní architekturou a průmyslovým design. Kontrast mezi strohými liniemi funkcionalistických domů a auty, která vypadají jako bryčky s motory, musel skončit. Přišla doba aerodynamická!

Proudnicové tvary ale nespadly jen tak z nebe. I když vlastně tak trochu ano, protože výrobci letadel a vzducholodí již nějaký čas věděli, že obtékavé tvary čelí menšímu odporu vzduchu a tudíž se pohybují rychleji a za méně vynaložené energie. Jedním z průkopníků vědeckého zkoumání aerodynamiky byl vizionářský konstruktér maďarského původu Paul Jaray, který svou pracovní kariéru začal právě u společnosti Zeppelin, kde sehrál ústřední roli při hledání ideálního tvaru vzducholodí. Jarayova česká stopa začíná již před 1. světovou válkou, kdy pracoval jako asistent na Vysoké škole technické v Praze.

V Československu se však centrem aerodynamiky nestala Praha, ani žádné jiné velkoměsto, nýbrž severomoravská Kopřivnice, kde již od sklonku 19. století pracoval nadaný konstruktér Hans Ledwinka. Ten měl na prahu doby aerodynamické za sebou již několik inženýrských úspěchů, zejména technické řešení automobilového podvozku v podobě páteřového rámu s výkyvnými polonápravami a vzduchem chlazeným motorem. Ledwinka na začátku 30. let přizval ke spolupráci Jaraye a začali spolu vymýšlet automobil pro novou dobu. Po několika prototypech se na jejich rýsovacích prknech zrodil automobil, jaký svět ještě neviděl: aerodynamická Tatra T77, historicky první sériově vyráběný automobil s proudnicovou karoserií. Vozidlo bylo představeno veřejnosti v roce 1934 a dobová kreslená reklama vysvětlovala výhody aerodynamického tvaru tak, že se na něm "zlý vítr" nemá čeho držet…

Po modelu T77 ještě přišly do začátku 2. světové války modely T87 a T97, na které pak po válce navázal Tatraplan. Tatru T87 proslavili legendární čeští cestovatelé Hanzelka & Zikmund, kteří s ní mezi lety 1947 a 1950 projeli Afriku a Jižní Ameriku.

A jak to tedy bylo s broukem? Víme, že Ferdinand Porsche Ledwinkovi i Jarayovi koukal pod ruce. S Ledwinkou se dokonce znali a konzultovali spolu některé detaily řešení. Existuje fotografie, na které je Ledwinka s Porschem a slavnou českou automobilovou závodnicí Eliškou Junkovou. Porscheho návrhy vozu KdF-Wagen, který později vešel do obecného povědomí jako Volkswagen brouk, zjevně čerpaly z Ledwinkových a Jarayových Tater a to nejenom po stránce estetické, ale i po stránce konstrukční, protože jsou také postaveny na podvozcích s páteřovým rámem, kyvadlovými polonápravami a vzadu umístěným, vzduchem chlazeným motorem. Tatra se připravovala na Volkswagen podat za krádež designu žalobu, ale obsazení Československa hitlerovským Německem tomu učinilo přítrž. Původní majitelé Tatrovky, rodina Ringhofferů, se však nakonec alespoň nějaké spravedlnosti dočkali, když se s nimi v 60. letech Volkswagen mimosoudně vyrovnal. Prostě o tom není pochyb: Tatra byla první!

The 1930s was a time of considerable industrial boom. One of the industries that experienced tremendous growth was the automotive industry. Cars on American and European roads and highways were nothing new by then but it was not until the early 1930s that car designers realised they had fallen behind their modern architecture and industrial design colleagues. The contrast between the clean, austere lines of functionalist buildings and cars that looked like motor-powered chariots had to come to an end. The aerodynamic age had arrived!

But streamlined shapes didn't just fall out of the sky. Well, they kind of did, actually, because aircraft and airship manufacturers had already known for some time that streamlined shapes faced less air resistance and therefore moved faster and with less energy expended. One of the pioneers of the scientific study of aerodynamics was the visionary Hungarian-born designer Paul Jaray, who began his working career at Zeppelin, where he played a central role in the search for the ideal airship shape. Jaray's Czech footprint began before World War I when he worked as an assistant at the Technical University in Prague.

In Czechoslovakia, however, the centre of aerodynamics was not Prague or any other large city, but the town of Kopřivnice in North Moravia, where the talented designer Hans Ledwinka had been working since the end of the 19th century. On the threshold of the aerodynamic age, he had already achieved several engineering successes, especially the technical design of the automobile chassis in the form of a backbone frame with swinging half-axles and an air-cooled engine. Ledwinka invited Jaray to collaborate with him in the early 1930s and together they began to design a car for a new era. After a few prototypes, a car the world had never seen before was born: the aerodynamic Tatra T77, the first ever mass-produced car with a streamlined body. The design was introduced to the public in 1934. A period advertisement explained the advantages of the aerodynamic shape by saying that there was nothing for the "evil wind" to cling to...

The T77 was followed by T87 and T97 models before the start of World War II, and then by the popular Tatraplan after the war. The Tatra T87 was made famous by the legendary Czech travellers Hanzelka & Zikmund, who explored Africa and South America with it between 1947 and 1950.

So what was the story with the Beetle? We know that Ferdinand Porsche looked over the shoulders of Ledwinka and Jaray. He and Ledwinka even knew each other and consulted together on some of the details of their designs. There is a photograph of Ledwinka with Porsche and the famous Czech car racer Eliška Junková. Porsche's designs for the KdF-Wagen, which later assumed the name Volkswagen Beetle, clearly drew on Ledwinka and Jaray's Tatras, not only aesthetically but also structurally, as they are also built on chassis with backbone frames, swinging half-axles and rear-mounted, air-cooled engines. Tatra wanted to sue Volkswagen for design infringement but the occupation of Czechoslovakia by Nazi Germany put a stop to that. However, the original owners of the Tatra company, the Ringhoffer family, eventually got at least some justice when Volkswagen settled out of court in the 1960s. There is simply no doubt about it: Tatra got there first!

“The Aerodynamic series reminds us of an important design milestone. Sharp edges and right angles dominated car and motorcycle design until the early 1930s when along came the Czechoslovak Tatra 77 – the world's first aerodynamically shaped mass-produced car.”

Michal Froněk

Use and CARE

ROBOT
Your ROBOT timepiece will require only a little care and attention. Here is some basic information about it.

If you have any questions or need any advice, we will be more than happy to help you. Please do not hesitate to contact us. You will always find the current contact details on our website.

WINDING YOUR WATCH

Always wind your watch while taken off your wrist. Winding it on your wrist puts unnecessary strain on the winding stem. With the crown in its basic position, hold it between your thumb and forefinger and turn it repeatedly clockwise until you feel resistance. Do not overwind your watch.

The movement features an eight-day power reserve, shown on a subdial positioned at twelve o'clock.

SETTING THE TIME AND DATE

Pull out the crown to the second position – you will feel two little clicks – and turn it clockwise. Keep going until the date changes. This will happen in the 12 o'clock (midnight) position. Continue until the hands show the right time. Push the crown back in.

To correct the date, pull out the crown to the first position and turn it anti-clockwise until you reach the correct date. Push the crown back in.

As with all mechanical watches, do not set the date if the hands are between 10 PM and 2 AM. Doing so may damage the mechanism. First set the time and then the date.

Now your watch is ready for use.

Water resistance

Your watch is protected against water with the help of a gasket and sealing, as well as its overall design. You can wash your hands, get wet, or even go for a swim without damaging it. Diving, however, may cause it damage that is not covered by the warranty. The leather strap is not water resistant. Water resistance is a temporary property which can be impaired by improper handling. If your watch gets in frequent contact with water, we recommend that it be regularly resealed and pressure tested.

Caring for your watch

The watch does not require any special care. A soft cloth is sufficient for cleaning. To ensure that your watch functions properly, do not expose it to magnetic fields or big jumps in temperature. Mechanical damage, for example caused by a fall, can damage the mechanism, the case surface and the strap, and impair water resistance. The warranty does not cover defects caused by mechanical damage.

Servicing

From time to time, your watch should be adjusted and inspected. We recommend that you entrust it to our experts every five years. They will clean it and make sure the water resistance is up to scratch and the movement is working fine.

Warranty

Manufacturing and/or hidden defects are covered by an 8-year warranty. We strongly recommend that the watch be entrusted to our experts for servicing half way through the warranty period.

You must have Javascript enabled to use this contact form.Pro odeslání zprávy je třeba povolit javascript v nastavení prohlížeče