Článek I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchod prodávajícího, jenž je provozován napřímo a nebo na webové stránce umístěné na internetové adrese www.robot-watch.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Provozovatelem a majitelem webových stránek www. robot-watch.cz je společnost Bohematic s.r.o., IČO: 06686125, se sídlem Do Čertous 2622/14, Horní Počernice, 193 00 Praha, provozovnou Komenského 10, 549 01, Nové Město nad Metují. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 287071 (dále jen „společnost“ nebo také „prodávající“).
 3. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Obchodní podmínky jsou každému přístupné ne webových stránkách společnosti
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

Článek II. Kupní smlouva

 1. Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.robot-watch.com, s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Není-li kupující spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.
 3. Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky kupujícího, je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.
 4. Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.robot-watch.com s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí nebo prostřednictvím objednávkového formuláře Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu může kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, doprava, ale i způsob platby.
 5. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 6. Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.
 7. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Článek III. Ceny zboží a platební podmínky

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 2. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách nebude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu. Toto platí pouze v případě, že je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady na poštovné s doručením kupujícímu mimo území České republiky bude připočítáno k ceně zboží.
 3. Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží.
 4. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 1387356419/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude Kupujícímu doručeno osobně a nebo odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího,
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,
 • v hotovosti – zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí
 • na dobírku – zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce.
 1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

Článek IV. Dodací podmínky

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno buď osobně nebo na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
 4. V případě, kdy je zboží dopravováno prostřednictvím přepravce, je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 5. Kupující je povinen bezprostředně, nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky se zbožím zkontrolovat i obsah zásilky, zda zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co do modelu, velikosti, barvy, i co do množství. Kupující i zkontroluje, zda zboží nevykazuje zjevné známky povrchového poškození, a zkontroluje i funkčnost ovládacích prvků hodinek nebo jiného výrobku prodávajícího. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, nebo když kupující zjistí povrchové poškození zboží či nefunkčnost některých ovládacích prvků výrobku, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení této povinnosti kupujícího bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv povrchového poškození.
 6. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím zboží od vybraného přepravce.
 7. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci nebo předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

Článek V. Nároky z vad zboží

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:
 • má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Je-li kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo dokud neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 3. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do osmi let po odevzdání věci.
 5. V případě, že se kupující rozhodne, při splnění shora uvedených podmínek, uplatnit svá práva z vadného plnění, tj. reklamovat vadné zboží u prodávajícího, pak vyplní formulář „Formulář pro reklamaci/vrácení zboží“, zejména přesné kontaktní údaje kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail, dále popis vytýkané závady a požadavek spotřebitele, a elektronicky jej odešle na e-mailovou adresu prodávajícího info@bohematic.cz.
 6. Kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu poštou nebo jinou přepravní službou na níže uvedenou adresu sídla a nebo provozovny prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, příp. i vyplněný formulář „Formulář pro reklamaci/vrácení zboží“, nebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání vyplněného formuláře. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
 7. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 8. V případě koupi zboží spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 9. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne
 • u hodinek v době devadesáti šesti měsíců od převzetí,
 • u ostatního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí.

Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu u vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží u vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 13, § 19) a Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (§ 2002, § 2106, § 2107, § 2158-2174).

Článek VI. Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem

 1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. NOZ právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího, kterou mu prodávající sdělí.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené zboží v kompletním stavu prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě, kdy kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Aby mohlo být ze strany prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 6. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Článek VII. Kontaktní údaje prodávajícího

Kontaktními údaji prodávajícího jsou:

Bohematic s.r.o., IČ: 06686125, Komenského 10, 549 01, Nové Město nad Metují

e-mail: info@bohematic.cz

Článek VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Správce, tedy Bohematic s.r.o., IČ: 06686125 nakládá s informacemi svých zákazníků v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Článek IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.robot-watch.com v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.
 2. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ.
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností Bohematic s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost Bohematic s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost Bohematic s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
 4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 6. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.robot-watch.com platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 10. 2020.

Pro reklamaci zboží použijte prosím tento formulář

 

ROBOT